• Política de privacitat de dades

  • L´empresa Akira Computer, S.L. amb NIF B62789979 d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa els usuaris de https://interactivos.net/ca sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà aplicable en el tractament de les dades personals que siguin facilitats per l'usuari quan accedeix, utilitza i/o es registra a https://interactivos.net/ca.

   Akira Computer, S.L. garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

   Així mateix, Akira Computer, S.L. informa a l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s'allotgen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

   Registre de visites

   Akira Computer, S.L. comunica als usuaris de https://interactivos.net/ca que l'adreça IP amb què accedeix al servidor d'https://interactivos.net/ca, la data i hora de l'accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un fitxer LOG que serà objecte de tractament per part d'Akira Computer, S.L. als efectes de comptabilitzar les visites que rep Akira Computer, S.L. així com per fer estadístiques.

   Registre d'usuaris

   Les dades personals dels usuaris sol·licitats al registre d'usuaris de https://interactivos.net/ca són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat d'Akira Computer, S.L.

   Aquestes dades han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i l'usuari és l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar a Akira Computer, S.L. oa qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

   En cas que l'usuari sigui menor d'edat, s'adverteix que ha d'obtenir l'autorització prèvia del major al càrrec del qual es trobi per facilitar les dades personals que se sol·licitin. Akira Computer, S.L. s'eximeix de qualsevol mena de responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

   La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades a https://interactivos.net/ca és:

   (1) la identificació de lusuari amb el propòsit duna atenció més personalitzada;

   (2) ladministració, lestudi i la millora de loferta de serveis;

   (3) lestudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris; i

   (4) l'enviament d'informació tècnica, comercial i informativa sobre https://interactivos.net/ca.

   El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, i podrà exercir els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits a la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, Akira Computer, S.L. ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que són a disposició de l'usuari.

   Les dades personals facilitades a Akira Computer, S.L. no seran cedits a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts a la mateixa.

   En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, n'hi haurà prou amb una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili d'Akira Computer, S.L.. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la remissió per conducte fefaent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del domicili adjuntant còpia del document nacional d'identitat o altre document acreditatiu.

   Informació als usuaris

   Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició de les seves dades a través de correu electrònic a info@interactivos.net.